Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Neziskové organizácie v pozornosti Kotlebovcov: Na Slovensku chýba FARA! Zákon o zahraničných agentoch ušitý podľa vzoru USA. Kto podporí Kotlebov návrh v Národnej rade SR?

Neziskové organizácie v pozornosti Kotlebovcov: Na Slovensku chýba FARA! Zákon o zahraničných agentoch ušitý podľa vzoru USA. Kto podporí Kotlebov návrh v Národnej rade SR?

5. 10. 2016

vytlačiť článok

Radovan Hrádek píše o návrhu zmeny zákona o neziskových organizáciách, ktorou sa majú sprehľadniť štruktúra a činnosť subjektov financovaných zo zahraničných zdrojov

Poslanci parlamentnej opozičnej strany Kotleba-ĽSNS podali do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zmeny zákona, ktorým sa mení zákon č. 213/1977 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Cieľom zmeny zákona je sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré sú akýmkoľvek spôsobom financované zo zahraničia a za tieto financie vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenska.

Tu je treba pripomenúť, že sa jedná o činnosť, ktorá sa vmiešava do politického systému a právneho poriadku SR a vo svojej podstate narušuje fungovanie voleného zastupiteľského zboru či už na úrovni obcí, miest a štátu. Inými slovami, tieto MNO sa hrubým spôsobom miešajú do politiky, ideológie a riadenia štátu, vytvárajú tlak na mocenské orgány a formujú verejnú a politickú mienku na území SR. Toto formovanie verejnej a politickej mienky ide na úkor obyvateľov SR a slúži v prvom rade pre zahraničného sponzora, ktorý MNO financuje.

V službách zahraničných sponzorov

Podľa novely zákona by každá MNO, ktorá je financovaná zahraničnou osobou alebo zahraničnou ambasádou, spadala pod označenie „zahraničný agent“. Za zahraničného agenta je považovaná nezisková organizácia, ktorá je organizačne podriadená zahraničnému subjektu, alebo ktorej aktivity sú riadené či financované zahraničným subjektom, alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky, pod vplyvom či pod kontrolou zahraničného subjektu.

Za zahraničného agenta je taktiež považovaná každá ďalšia nezisková organizácia,
ktorá je organizačne alebo finančne naviazaná na iného zahraničného agenta. Cieľom tejto sekundárnej definície je, aby boli za zahraničných agentov považované nielen tie neziskové organizácie, ktoré sú na zahraničné organizácie, zdroje a financovanie naviazané priamo, ale aj tie neziskové organizácie, ktoré sú na ne naviazané nepriamo cez sprostredkovateľov.

MNO, ktoré sú priamo alebo nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, sa budú musieť registrovať do novovytvoreného Registra zahraničných agentov. Tento register bude spravovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR). Registrácia má účel sprehľadniť financovanie a činnosť MNO a sprísniť dohľad nad ich fungovaním. Neziskové organizácie, ktoré budú spadať pod tento novelizovaný zákon, budú musieť v každej propagačnej aktivite pri názve svojej organizácie uviesť aj zreteľný dodatok Pozor! Zahraničný agent. Povinnosť zverejniť tento dodatok sa bude týkať tlačených propagačných materiálov, webstránok, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít predmetnej MNO.

Čítajte TU: Bratislavu zaplavili plagáty: Podľa kampane je holokaust dedičný hriech. Chlapec z plagátu je smutný. Stal sa tvárou účelovej propagandy. Kam až zájdu svedkovia Sorosovi?

Po dotáciách pokuty...

MNO, ktoré si nesplnia zákonom stanovené povinnosti, budú finančne sankcionované dosť podstatnou sumou. Tie, ktoré závažne porušia zákon, môžu byť súdnym rozhodnutím označené ako nežiaduce a v tomto prípade budú zrušené a ich činnosť na území SR zastavená. Podľa novo pridaného odseku 3 sú všetky neziskové organizácie, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov a spĺňajú definíciu zahraničného agenta, povinné do stanoveného dátumu podať návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov. Organizácia, ktorá návrh nepodá, alebo návrh na zápis MV SR zo zákonných dôvodov odmietne, bude zrušená.

Zaujímavé sú aj samotné sankcie – pokuty za nesplnenie si povinností vyplývajúcich z návrhu zmeny zákona. Ak zahraničný agent neuloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok alebo nesplní povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu, ministerstvo uloží zahraničnému agentovi za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 3 319 eur do 16 500 eur. Ak zahraničný agent na území SR na informačných, propagačných, edukačných alebo komerčných materiáloch nepoužíva pri svojom názve dodatok „zahraničný agent“, ministerstvo mu uloží za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 16 500 eur do 100 000 eur.

FARA ako vzor

Kotlebovci sa inšpirovali legislatívou Spojených štátov amerických, kde už takmer 80 rokov platí Foreign Agents Registration Act, známy pod skratkou FARA, legislatívou Ruskej federácie, kde bol prijatý Federálny zákon o neziskových organizáciách, a tiež legislatívou štátu Izrael.

Pozrime sa bližšie na zákon FARA, ktorý v USA prijali už v roku 1938. Správu FARA má na starosti Ministerstvo spravodlivosti USA. Účelom FARA je zabezpečiť, aby vláda USA a americkí občania boli informovaní o zdroji informácií (propagande) a identite osôb, ktoré sa snažia ovplyvniť verejnú mienku, politiku a právo. Ako tento zákon funguje? FARA vyžaduje od každého agenta zahraničnej riadiacej osoby zaregistrovať sa na Ministerstve spravodlivosti USA a vyplniť tlačivo, ktoré uvádza agentovu dohodu so zahraničnou riadiacou osobou, agentov príjem a výdavky. Tieto tlačivá predstavujú verejný dokument a musia byť predložené Ministerstvu spravodlivosti USA každých 6 mesiacov.

FARA nariaďuje opatriť akýkoľvek informačný materiál (propagandu) viditeľným označením, že informácia je distribuovaná agentom konajúcim za zahraničnú riadiacu osobu. Agent musí predložiť kópie takejto informácie Ministerstvu spravodlivosti USA. Agenti musia archivovať všetky materiály, svoje aktivity a na požiadanie ich predložiť ministerstvu na kontrolu. Aký je postih agentov, ktorí porušia zákon FARA? Pokuta do 10.000 USD, alebo väzenie až 5 rokov. Za niektoré porušenia tohto zákona je pokuta do 5.000 USD, alebo väzenie do 6 mesiacov, prípadne oboje. Pozoruhodné je, že ak zákon FARA poruší cudzinec, zdržujúci sa na území USA bez povolenia, je deportovaný.

V marci tohto roku bolo v USA zaregistrovaných 5.909 zahraničných agentov, z toho aktívnych bolo 382, krátkodobo registrovaných 1.862 a zahranične riadiacich osôb 503. (Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti USA).

Čítajte TU: Kruh sa uzatvára: Šírenie ľavičiarskej agendy Vatikánom potvrdené. Za všetkým hľadaj Sorosa a jeho peniaze. Nesvätá aliancia otriasa kresťanstvom, František opäť nástrojom skazy

Aj Izrael sa chráni

Teraz sa pozrime na Izrael, ktorý prijal podobný zákon v júli tohto roku. Tento zákon má názov „Non Profit Organizations Law“ alebo „NGO Law“. Podľa izraelského denníka Haaretz, ktorý je aj zdrojom pre túto informáciu, NGO Law bolo predmetom búrlivých diskusií v Knessete (izraelský parlament). Zákon prešiel pomerom hlasov 57 : 48. Predkladateľom zákona bola ministerka spravodlivosti Izraela Ayelet Shaked za plnej podpory premiéra Benjamina Netanyahua.

Izraelskí zákonodarci si zobrali príklad zo zákona FARA, no po šesťhodinovej debate v Knessete pôvodný návrh NGO Law zmiernili. Ustanovili, že akákoľvek MNO, ktorá dostáva viac ako polovicu financií zo zahraničných zdrojov, musí toto financovanie publikovať a byť zaregistrovaná u registračnej agentúry vytvorenej pre tento účel. MNO, ktorá poruší tento zákon, bude pokutovaná sumou 7.500 USD (29.200 Shekelov). Ďalej bolo uzákonené, to je to zmiernenie pôvodného návrhu, že zákon sa nebude aplikovať retroaktívne, ale až od 1. januára 2017, a všetci lobisti, resp. predstavitelia MNO nemusia nosiť viditeľné označenie s menami, keď sú prítomní pri rokovaní Knessetu. Na záver rokovania Ayelet Shaked v Knessete uviedla (voľný preklad): „Predstavte si situáciu, v ktorej by Izrael podporoval britské organizácie a povzbudzoval ich podporiť výstup Veľkej Británie z EÚ. Veľká Británia má svoju národnú hrdosť. Nikdy by nedovolila Izraelu miešať so do jej vnútorných záležitostí.“

Z uvedených zákonov a hlavne zo slov izraelskej ministerky spravodlivosti by sme si mali brať príklad. Pri aplikovaní triezveho rozumu, čo je u veľkej väčšiny poslancov NR SR iba zbožné prianie, by návrh politickej strany Kotleba-ĽSNS mal prejsť hlasovaním v parlamente bez problémov. Či tomu tak bude, uvidíme. Tak isto sa v hlasovaní ukáže, kto za koho kope a pre koho sú prednejšie záujmy zahraničia pred záujmami Slovenska.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top