Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

12. 2. 2017

vytlačiť článok

Marian T. Horvatová odkrýva tajomstvo posledných slov Božieho Syna trpiaceho na kríži a v tej súvislosti pripája komentár k dnešnej spoločenskej a cirkevnej kríze

Máme za sebou prvý mesiac roka, ktorý je z mnohých hľadísk možno kľúčový. O veciach, ktoré nás v tomto čase ohrozujú, vlastne informujeme neustále. Je evidentné, že aj napriek zdanlivému blahobytu doputovala naša civilizácia na samotný okraj priepasti – a teraz sa na ňom povážlivo kolembá. Prvotnou príčinou všetkých našich problémov v globálnom aj lokálnom meradle je väčšinová strata duchovného rozmeru nášho bytia. Nielenže už nedokážeme účinne čeliť všetkým hrozbám, ale predovšetkým nevnímame, že je tu niekto, kto nás pokúša a strháva cez okraj do hlbín.

Extra

A Kristus? Ten je znovu na Kalvárii. Jeho božská sláva je odsunutá na vedľajšiu koľaj a mnohí Ho už nevidia vôbec. Už nevidia Jeho slávu, Jeho víťazstvo. Niečo podobné zažívali pred dvoma tisícročiami aj samotní apoštoli, keď v kríži videli len porážku, utrpenie, výsmech a zmar. Preto strácali vieru, rovnako ako väčšina z nás. V takej chvíli totiž nie je samozrejmosťou veriť, že Kristus príde ako kráľ. Jediný, kto však zostal pevný, bola Panna Mária.

Preto je také dôležité vracať sa na počiatok: pochopiť význam posledných slov, ktoré Ježiš na kríži vyriekol, a čerpať z nich to najdôležitejšie – vieru, nádej a lásku. A v tom vytrvať, aj keď nám mnohokrát pripadá, že je všetko už stratené. Veľmi výstižne o tom uvažuje Marian Therese Horvatová:

Marian Therese Horvatová: Pochybujúci a pokorený diabol

Počas životnej dráhy nášho Pána Ježiša Krista sa Lucifer a jeho démoni nemohli nikdy dopátrať, či je Ježiš Kristus pravý Boh a Vykupiteľ sveta, ako nám vo svojom spise Mesto Božie (v slovenčine vyšiel pod názvom Mystické Mesto Božie – pozn. red.) hovorí Mária z Ágredy. Lucifer, samozrejme, mal určité podozrenie zvlášť potom, keď sv. Peter priznal poslanie nášho Pána, a takisto aj potom, keď Lazár vstal vďaka Kristovi z mŕtvych. Ale nebol si istý. Vedel, že Pán Ježiš je neobyčajný človek, ale nemal istotu, či je Boh. Jeho ohromná pýcha nepripúšťala, že by človek, nie anjel, mohol byť hypostatickým spôsobom zjednotený s Bohom, Stvoriteľom neba i zeme.

Ale len čo Lucifer a jeho légie videli Krista vziať na svoje sväté ramená kríž, pocítili naliehavé nutkanie utiecť a vrhnúť sa do pekla, pretože vtedy začali vnímať Božiu moc nášho Pána. Cítili, že toto skutočne nie je obyčajný človek a že pre nich znamená ohromnú skazu. Nedostali však možnosť na „veľký útek“. Na príkaz Panny Márie boli démoni prinútení zostať a sprevádzať Krista na Golgotu.

Mária držala démonov mocou svojho Božieho Syna v podriadenosti a zajatí, rovnako ako ich bude držať v dejinách. „Donútila ich prísť na Golgotu a nehybne stáť pod krížom, kde museli byť svedkami konca veľkých tajomstiev určených na spásu ľudí a zničenie ich samotných,“ hovorí nám Mária z Ágredy. Chvíľa určená nebesami dávnemu drakovi, ktorý má byť premožený Synom človeka, nadišla a Najsvätejšia Panna Mária prikázala démonom, aby boli prítomní a trpeli zmätením a zdesením až do chvíle, než budú svedkami svojej vlastnej porážky.

Panna Mária

Čítajte TU: Fatima 1917: Sto rokov od najväčšieho zázraku novodobej histórie. Desaťtisíce svedkov varovania aj ponuky záchrany. Svet znova tancuje na ostrí noža. Sme nepoučiteľní?

Posledných sedem slov

V tomto svätom čase predveľkonočného pôstu som si myslela, že by bolo pre čitateľov zaujímavé vidieť, ako podľa Márie z Ágredy zasiahlo princa temnôt posledných sedem slov Pána Ježiša na kríži. Ona zaznamenáva, že s vyslovením každého jedného slova bolo démonom dané chápať tajomstvá v nich obsiahnuté vo vzťahu k ich zničeniu.

S prvým slovom „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ nadobudli konečne zlí duchovia plné bolestné presvedčenie, že je to Kristus Pán, ktorý hovorí so Svojím večným Otcom. S týmto vedomím sa démoni vo svojom zmätku znovu pokúsili celou svojou silou vrhnúť do hlbín pekla, ale opäť im v tom zabránil príkaz Kristovej Matky.

Druhé slovo náležalo dobrému zločincovi: „Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji.“ Vďaka tomu pochopili, že zásluhou Jeho smrti v Jeho najposvätnejšom a dokonalom človečenstve spojenom s Božstvom dosiahol odpustenie hriechov ľudí, ktorí ho odteraz môžu využiť na svoju spásu. Brány raja uzavreté prvotným hriechom sa ľuďom znova otvorili. Utrpenie, ktoré to spôsobilo Luciferovi, bolo také veľké, že prosil požehnanú Pannu Máriu, aby mu dovolila zostúpiť do pekla a nebyť svedkom tohto deja. Ale Kráľovná nebies mu nedala povolenie.

Pri treťom slove „Žena, hľa, tvoj syn!“ démoni zistili, že Mária je skutočná Matka Božia, žena oznámená v nebesiach, ktorá rozdrví ich lebky. Náhle sa ich zmocnila bezmocná zlosť. Ich zúrivosť ešte vzplanula, keď pochopili, že sv. Ján bol obdarený mocou kňazstva, pretože tým pochopili slová nášho Pána pri poslednej večeri, ktorá dala apoštolom moc obnovovať obetu kríža. Preto videli démoni vo sv. Jánovi nielen moc evanjelistu, ale aj moc udelenú všetkým kňazom na základe ich účasti na dôstojnosti a moci Vykupiteľa.

Štvrté slovo „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ ukázalo zlým duchom nekonečnú a večnú lásku Boha k ľuďom. Pretože Otec, aby vyhovel tejto nepredstaviteľnej láske, tajomným spôsobom pozastavil prítomnosť Božstva Syna na úkor Jeho najposvätnejšieho človečenstva, čím pripustil, aby Jeho utrpenia dosiahli najvyšší stupeň, a mohli tak priniesť najhojnejšie plody. Šťastie človeka v tom, že ho Boh tak miluje, umocnilo závisť Lucifera a jeho démonov.

Piate slovo „Žíznim.“ ukázalo démonom ich úplný pád. V skutočnosti pochopili, že náš Pán hovorí, že Jeho láska k človeku je neukojiteľná a že, keby to bolo možné, trpel by ešte viac, aby sa ubezpečil o jeho spáse.

Pri šiestom slove nášho Pána na kríži „Je dokonané.“ Lucifer a jeho légie pochopili, že tajomstvo vtelenia a vykúpenia sa naplnilo.

Najvyšší trest zavrhnutia, ktorý uvrhol zlých duchov do večnej priepasti, prišiel s Jeho poslednými slovami: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Potom boli na príkaz Panny Márie spolu s jej milovaným Synom Lucifer a všetci jeho démoni uvrhnutí do najhlbších častí pekla. Tu nám požehnaná Mária z Ágredy hovorí: „Je vhodné, aby človek pochopil, že Lucifer a jeho démoni boli obmedzení, ochromení a oslabení vo svojej moci pri pokúšaní ľudských tvorov – kým hriechy človeka a slobodná ľudská vôľa démonov neodviažu a nepovzbudia ich vrátiť sa a zničiť svet.“

Klobúky pápeža Františka

Čítajte TU: Františkovo krédo: Vpred do priepasti! Zošrotovať náuku, predať sviatosti a spásu. Popularita na úkor cirkvi, obdiv radikálnej ľavice a pozvánka imigrantom. Ilúzie sa už definitívne rozplynuli. Nová epocha úpadku

Podobnosť s našou dobou

Kto si môže myslieť, že dnešná kríza v katolíckej Cirkvi a spoločnosti je len plodom ľudskej aktivity? Človek otvoril dvere Luciferovi a démonom, aby podnecovali, provokovali a riadili túto ničiteľskú aktivitu. Z logiky veci teda vyplýva, že všeobecná zvrátenosť a neporiadok, ktorých sme dnes svedkami, sa nedejú bez nadprirodzenej aktivity. Bez spolupráce Lucifera si možno len ťažko predstaviť, že by človek došiel do takého extrému pýchy a zmyslovosti, ktorý dnes dosahuje, a že by bola svätá Cirkev taká infiltrovaná agentmi, ktorí sa usilujú o jej zničenie.

Preto je zásadné uvedomiť si nepriateľstvo medzi našou Paňou a hadom od počiatku čias: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“ (Gn 3,15) Kráľovstvo a moc, ktoré Boh zveril Panne Márii, postačujú na to, aby mohla démonom znovu prikázať zmätenie a opustenie scény ľudského diania. Rovnako ako by na potrestanie ľudí stačilo, keby dala pekelným légiám určitý priestor na to, aby kríza dosiahla taký extrém zla, aký dnes zakúšame.

Vidíme teda, ako veľmi záleží na jej vláde a moci. Náš Pán dal Božej Matke kráľovskú moc nad všetkým stvorením. Korunoval ju za Kráľovnú vesmíru, ktorému má vládnuť. Panna Mária, spojená s Božou vôľou vo všetkých veciach a od Neho závislá, však koná skrze dejiny, a preto hrá rolu v ich nasmerovaní. Táto úvaha otvára perspektívy na víťazstvo, ktoré predpovedala. Vo Fatime v roku 1917 a tristo rokov predtým v Quite predpovedala veľkú krízu v dnešnej Cirkvi a svete a svoj vlastný víťazný príhovor v najrozhodnejšom okamihu. Okamihu, ktorý možno nie je až taký vzdialený.

Nepochybne budú preto v blízkej budúcnosti na príkaz Panny Márie démoni, ktorí boli uvoľnení, aby dnes spôsobili toľko škody svätej Cirkvi, znova zvrhnutí s krikom a kliatbami do hlbokej priepasti. Títo zlí démoni budú znovu spútaní – obmedzení, ochromení a oslabení vo svojej moci pri pokúšaní človeka. Potom, s prívalom milostí, ktoré budú plynúť na potrestaný svet, sa veriaci znova nadýchnu čistejšieho a menej zamoreného vzduchu a duch náboženstva bude znovu prekvitať v pravej vláde Panny Márie.

Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Virtuálna skutočnosť: Nebezpečná, no pohodlná. Masy pravda neláka. Väčšina žije v otupenosti, ktorá je vražedná. Široká a pôžitkami dláždená je cesta k úpadku ľudskosti

Virtuálna skutočnosť: Nebezpečná, no pohodlná. Masy pravda neláka. Väčšina žije v otupenosti,...

to top