Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Karol Veľký: Slávny panovník a obnovovateľ európskej civilizácie. Stále aktuálny príhovor pre všetky pokolenia. Spása vďaka viere, láske a dobrodeniu. Kresťanskí politici nás zrádzajú. Obstojíme v tomto boji?

Karol Veľký: Slávny panovník a obnovovateľ európskej civilizácie. Stále aktuálny príhovor pre všetky pokolenia. Spása vďaka viere, láske a dobrodeniu. Kresťanskí politici nás zrádzajú. Obstojíme v tomto boji?

4. 12. 2016

vytlačiť článok

Ivan Poledník prináša napomenutie veľkého kresťanského panovníka, vyslovené pred viac ako 1200 rokmi, ale o to viac platné a potrebné pre dnešnú dobu

28. januára 814 naposledy vydýchol vo svojom sídle v Aachene franský cisár Karol zvaný Veľký. Jeho veľkosť sa odráža už len v titule slova „kráľ“, ktorý vznikol z mena Karol a prešiel do viacerých jazykov – ruský karol, poľský król, maďarský kiróly, turecký kral, cigánsky kralis. To všetko siaha k zakladateľovi západného cisárstva.

Ivan Poledník

Pred jedenástimi storočiami vládol tento jediný muž skoro celej západnej Európe. Statočný bojovník, šikovný politik, mecenáš umenia a vzdelanosti sa stal vzorom pre všetkých ďalších vladárov stredoveku.

Správca a vojvodca

Väčšinu života strávil na čele vojska, podnietil asi šesťdesiat ťažení, podrobil si pohanské národy, vyvrátil ríšu Avarov, bránil Rím pred Longobardmi, viedol boj proti moslimským Arabom v Španielsku, bojoval s Dánmi aj s niektorými slovanskými kmeňmi. Tuhé a dlhé boje zvádzal najmä so Sasmi. Usadil sa pri Rýne, zakázal pohanské rituály a začal Germánov obracať na kresťanstvo.

Karol Veľký chápal svoju kráľovskú vedúcu úlohu v kresťanskom duchu a ako ideál mal na mysli uskutočnenie Augustínovho „Božieho štátu“ (z tejto knihy si nechával predčítať pri stole). Vedome nadväzoval na kresťansko-antickú tradíciu a okrem rozšírenia znalosti Písma chcel predovšetkým zachrániť a oživiť z antickej múdrosti všetko, čo sa len dalo. Po stáročiach chaosu spôsobenom rozpadom Rímskej ríše a tzv. sťahovaním národov sa Karol snažil obnoviť na Západe právny systém inšpirovaný rímskym.

Ideál kresťanského štátu

Pozval na svoj dvor niekoľko významných osobností, napríklad básnika Alcuina z Yorku, životopisca Franka Einharda alebo longobardského životopisca Paula Diacona. Strediskom všetkého vzdelania v jeho ríši boli kláštory. V skriptóriách vznikali opisy najvýznamnejších diel antických filozofov, napríklad Aristotela.

Tak vzniklo aj nové písmo – karolínska minuskula. Zároveň vznikol systém siedmich slobodných vied: gramatika, rétorika, logika a aritmetika, geometria, astronómia a hudba. Rozmach nastal aj v architektúre.

Karol Veľký bol ochrancom kresťanstva. S ním vstúpilo na scénu dejín západné kresťanské cisárstvo a táto idea jednoty a vlády, predovšetkým univerzalistických ideí v širokom kontexte európskych dejín, prežila mnohé pády a politické rozkoly. Neprežila až obdobie duchovného vyhasnutia spoločenstva Západu uplynulých dvoch storočí.

Pápež s Lutherom

Čítajte TU: Od očitého svedka ekumenickej prostitúcie v Lunde: Luteránske „Habemus papam!“ Čo má spoločné František s lesbickou biskupkou? Apokalyptické rozmery pontifikátu

Kráľova reč

Unikátnym textom, ktorý sa zachoval do dnešných dní, je Karolova reč, ktorú predniesol na pôde v Aachene v roku 802, teda pred 1214 rokmi. Stojí za to si ju pripomenúť, najmä s ohľadom na jej ušľachtilosť, stálu naliehavosť a platnosť pre akékoľvek spoločenské pomery, ktoré v Európe odvtedy panovali. O to viac dnes, keď sa časť európskej spoločnosti snaží zo všetkých síl vytrhnúť zo svojich kresťanských koreňov, zatiaľ čo druhá – už vytrhnutá – sa na nich pokrytecky odvoláva bez toho, aby sa nimi dôsledne riadila.

Zo všetkého najviac sa to týka tzv. kresťanských politikov, ktorí sú často vzdialení kresťanstvu viac ako väčšina zvyšnej politickej scény takmer ľubovoľnej európskej krajiny vrátane tej našej. Preto aj im je určené napomenutie kráľa a cisára právom nazývaného Veľký.

Cisár a kráľ Karol Veľký: Všeobecné napomenutie

Počujte, milovaní bratia!

Boli sme sem poslaní pre vašu spásu, aby sme vás napomenuli verne nasledovať Boží zákon a so spravodlivosťou a milosrdenstvom vás pohli do poslušnosti zákonom tohto sveta.

V prvom rade vás nabádame na vieru v jedného všemohúceho Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý je jediným pravým Bohom, dokonalou Trojicou a skutočnou jednotou, Stvoriteľom všetkých vecí, viditeľných aj neviditeľných, v ktorom je naša spása a od ktorého sa nám dostáva všetko dobré. Verte v Syna Božieho, ktorý sa pre spásu sveta stal človekom, počal sa z Ducha Svätého a narodil sa z Panny Márie. Verte, že pre našu spásu vytrpel smrť, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia a sedí po pravici Boha. Verte, že príde súdiť živých i mŕtvych a každému sa odplatí podľa jeho skutkov.

Verte v jednu Cirkev, ktorá je spoločenstvom dobrých ľudí po celom zemskom okrsku, a vedzte, že len oni môžu byť spasení a že kráľovstvo Božie patrí iba tým, ktorí vytrvajú v tejto viere Cirkvi, spoločenstve a láske až do konca. Tí, ktorí sú pre svoje hriechy z Cirkvi vylúčení a nevrátia sa do nej pokáním, nemôžu nikdy konať skutky milé Bohu. Verte, že sa vám krstom dostáva odpustenia všetkých hriechov. Dúfajte v milosrdenstvo Boha, ktorý každodenne odpúšťa naše hriechy skrze spoveď a pokánie. Verte vo vzkriesenie všetkých mŕtvych, život večný a večný trest pre bezbožných.

Taká je naša viera, ktorá vás spasí, ak sa jej budete pevne držať a napĺňať ju dobrými skutkami, pretože viera bez skutkov je mŕtva a skutky bez viery, hoci dobré, sa nemôžu zapáčiť Bohu. Milujte teda nadovšetko všemohúceho Boha z celého svojho srdca a z celej svojej sily. S Božou pomocou konajte vždy tak, aby ste sa Bohu, nakoľko je to len možné, podľa svojho úsudku zapáčili. Vyvarujte sa všetkého, čo sa pravému Bohu prieči, pretože ten, kto tvrdí, že miluje Boha, ale neriadi sa jeho nariadeniami, je klamár.

Radomír Malý

Čítajte TU: Kresťania a Židia v kresťanskej civilizácii: Konflikty neboli záležitosťou cirkevných či svetských autorít. Primitívny antisemitizmus Cirkev vždy odmietala. Bola spoluvinníkom holokaustu?

Milujte svojich blížnych ako seba samých a udeľujte almužny chudobným podľa svojich možností. Prijímajte vo svojich domoch pútnikov, navštevujte chorých a tým, ktorí sú vo väzení, prejavujte milosrdenstvo. Nikomu nerobte nič zlé, nepritakávajte zloduchom, pretože je zlé nielen zlo činiť, ale s ním aj súhlasiť.

Odpúšťajte jeden druhému svoje viny, ak chcete, aby vám Boh odpustil vaše hriechy. Oslobodzujte zajatcov, pomáhajte nespravodlivo utláčaným, ochraňujte vdovy a siroty. Súďte spravodlivo, nikomu nestraňte, hnev dlho nechovajte. Vyvarujte sa opilstva a obžerstva. Nech medzi vami vládne pokora a vľúdnosť. Verne slúžte svojim pánom. Nedopúšťajte sa krádeží a krivoprísažníctva a vyhýbajte sa tým, ktorí sa ich dopúšťajú. Nenávisť, závisť a násilie nás vzďaľujú od Božieho kráľovstva. Zmierte sa čo najskôr navzájom, pretože zatiaľ čo hrešiť je ľudské, anjelské je sa kajať a diabolské zotrvať v hriechu.

Bráňte Božiu Cirkev a pomáhajte jej, aby sa za vás mohli Boží kňazi modliť. Nezabúdajte na svoj sľub pri krste, že sa zriekate diabla a jeho skutkov. Nevracajte sa k tomu, čoho ste sa zriekli, ale nasledujte Božiu vôľu, ako ste prisľúbili, a milujte toho, ktorý vás stvoril a zahrnul všetkými dobrami.

Každý nech na mieste, ktoré sa mu v ráde dostalo, slúži verne Bohu. Manželky nech sú podriadené manželom so všetkou dobrotou a miernosťou, varujú sa pred cudzoložstvom a čarodejníctvom a neprepadajú lakomstvu, pretože tí, ktorí to činia, sa protivia Bohu. Nech vychovávajú svojich synov v Božej bázni a vždy rozdávajú almužny s veselou mysľou a dobrou vôľou.

Muži nech milujú svoje manželky a nerozprávajú sa s nimi hrubo. Nech dobre spravujú svoje domácnosti a často sa zhromažďujú v kostole. Bez hundrania nech druhým vracajú, čo im dlhujú, a s dobrou vôľou dávajú Bohu to, čo mu patrí.

Synovia majú milovať a ctiť svojich rodičov, vo všetkom ich počúvať a v dospelom veku, ak sa však radšej nerozhodnú pre službu Bohu, pojať za ženu zákonitú manželku a vyvarovať sa vrážd a cudzoložstvu.

Kňazi a kanonici nech svedomito plnia nariadenia svojich biskupov a netúlajú sa z miesta na miesto. Nech sa nepletú do svetských záležitostí. Nech zachovávajú čistotu a čítanie svätých písiem nech im neustále pripomína ich službu Bohu a Cirkvi.

Mnísi majú zachovávať sľub daný Bohu, nech sa v ničom neprotivia vôli opátov a nesledujú vlastný nízky prospech. Nech majú vždy pevne na pamäti rehoľu s vedomím, že je lepšie žiadny sľub nezložiť, ako daný sľub porušiť.

Vojvodovia, grófi a sudcovia nech pristupujú k ľuďom spravodlivo a voči chudobným prejavujú milosrdenstvo. Nech nikdy nevymenia spravodlivosť za peniaze a zo závisti neodsúdia nevinného. Nech vždy chovajú v srdci slová apoštola: „Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele – či dobré, alebo zlé.“ A sám Pán povedal: „Akým súdom súdite, takým budete súdení.“ To jest: konajte milosrdne, aby sa aj vám dostalo od Boha milosrdenstva. „Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené, a nič také utajené, aby to nevyšlo najavo.“ A „v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu“.

Musíme sa teda zo všetkých síl snažiť o to, aby všetky naše činy boli milé Bohu, a zaslúžili si tak večnú blaženosť v spoločenstve svätých. Tento život je krátky a hodina smrti neznáma. Nič nie je dôležitejšie, ako byť pripravený. Nezabúdajme, že je hrozné upadnúť do rúk Boha. Spoveďou, pokáním a almužnou obmäkčujeme Boha a získavame jeho milosrdenstvo. Ak uvidí, že sa naňho obraciame celým srdcom, zľutuje sa nad nami a preukáže nám svoje milosrdenstvo; dopraje nám šťastie v živote súčasnom aj budúcom na večnosti s jeho svätými.

Nech vás Boh zachovať ráči, milovaní bratia!

Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top