Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
List biskupa Milosrdného z Laodicey apoštolovi Pavlovi: „Najviac ma rozhorčilo tvoje nenávistné vyhlásenie, že homosexuáli sa nedostanú do neba.“ Ako sa opovažuješ odsudzovať?

List biskupa Milosrdného z Laodicey apoštolovi Pavlovi: „Najviac ma rozhorčilo tvoje nenávistné vyhlásenie, že homosexuáli sa nedostanú do neba.“ Ako sa opovažuješ odsudzovať?

10. 7. 2016

vytlačiť článok

Redakcia Protiprúd prináša list fiktívneho modernistického biskupa Milosrdného, ktorý sa pohoršuje nad postojmi svätého Pavla a cirkevnými dogmami

Milosť a pokoj tebe!

Nedávno sa mi dostal do rúk opis tvojho listu Korinťanom a rád by som si s tebou v tejto súvislosti niektoré veci vyjasnil.

Extra

Udivuje ma tvoje poňatie Boha, o ktorom hovoríš:

„Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí; lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy!“ [1]

Milovaný apoštol nášho Pána, vari nevieš, že Boh je Bohom lásky, nie hnevu? Je skrátka taký dobrotivý, že nemôže „zničiť“ človeka. Je dôležité, aby si vedel, že Boh miluje svoje deti natoľko, že ich neodsudzuje. [2]

Ešte viac ma pobúrili vety, v ktorých sa vyhrážaš Korinťanom:

„Niektorí sa začali povyšovať, akoby som k vám už nemal prísť. Čoskoro však – ak Pán bude chcieť – prídem k vám a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou alebo s láskou a v duchu miernosti?“ [3]

Pápež František na surfe

Čítajte TU: Významný vatikanista: Zničujúci populizmus pápeža Františka. Bohatí a utopení. Nielen Európe hrozí kolaps. Africkí biskupi: „Ožobračujete Afriku. Zostaňte doma!“ Bergogliova krajina zázrakov

Nesmieme používať tvrdý jazyk

Ach, drahý apoštol, vari nevieš, že nesmieme používať tvrdý jazyk, ale máme takých jedincov sprevádzať na ich „ceste viery“? [4]

Rovnako znepokojujúci, možno ešte viac, je tvoj návrh, aby spoločenstvo istého korintského veriaceho, ktorý sa podľa teba previnil tzv. „smilstvom“, exkomunikovalo:

„Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. […] toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený.“ [5]

Ako sa opovažuješ toho človeka odsudzovať? Ani ho nepoznáš a už ho súdiš! Takých ľudí nemáme exkomunikovať. A ty sa radšej vyhýbaj tomu, aby si sa dosadzoval „na Mojžišov stolec a súdil, [...] s povýšenosťou a povrchnosťou, ťažké prípady zranených rodín“ [6]. Namiesto toho, aby sme do týchto ľudí hádzali mŕtve kamene [7], „by sme mali zistiť, aký je ich život, keď ich máme sprevádzať“ [8].

Ďalej prejavuješ nenávistný postoj k tým kresťanom, ktorí nezodpovedajú tvojim kritériám dokonalosti:

„V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte!“ [9]

Pápež František s červeným nosom

Čítajte TU: Podivný pápež menom František: Prečo ho tak milujú, obdivujú a popularizujú práve ateistické médiá? Podarí sa jeho „revolučným súdruhom“ zviesť veriacich na scestie? Nádej v Kristovi: Pekelné brány Cirkev nepremôžu

Ty nálepkuješ

Namiesto toho, aby si sa takých ľudí povýšenecky stránil, by si mal „sprevádzať tých ľudí, ktorí takto zlyhali v svojej láske; neodsudzuj, choď s nimi – a neuchýľ sa v ich prípade ku kazuistike“ [10]. Tvoj prístup je taký vylučujúci! Avšak, „ja sa domnievam, že sa máme snažiť, aby sme nenálepkovali jednu skupinu, akoby nebola súčasťou ľudskej rodiny“ [11]. Ty však jasne nálepkuješ!

Ty sa nielenže domnievaš, že môžeš súdiť iných, ale dokonca naznačuješ, že aj ostatní kresťania môžu súdiť „smilníkov“ (ako týchto ľudí démonizuješ [12]):

„Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás (Cirkev)? Nesúdite vari tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba!“ [13]

Vari nevieš, že Pán povedal: „Nesúďte, aby ste neboli súdení?“ Našou hlavnou povinnosťou nie je „odsudzovať či vyriecť anatémy, ale hlásať Božie milosrdenstvo“ [14] pre takých ľudí.

Najviac ma rozhorčilo, ba dokonca osobne urazilo, tvoje nenávistné vyhlásenie, že ľudia, ktorí žijú podľa svojej homosexuálnej orientácie, sa nedostanú do neba:

„Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ [15]

V Laodicei „pravidelne navštevujem ľudí, ktorí sa cítia byť vylúčení, či už ide o starých, alebo rozvedených a znovu zosobášených, gejov a lesby, a tiež (nemanželské) páry; [...] mali by sme zistiť, aký je ich život, keď ich máme sprevádzať“ [16]. Vieme, že „kresťanská etika je založená na trvalom vzťahu, v strede ktorého stojí výlučnosť, vernosť a vzájomná starostlivosť“ [17], čiže ak je homosexuálny vzťah stály, mali by sme „uznať túto skutočnú hodnotu u gejov a lesbických párov, pričom taká podoba spoločného života by mala spĺňať rovnaké kritériá, aké nájdeme v prípade cirkevného manželstva“ [18].

Len ťažko môžem uveriť tomu, že sa domnievaš, že rozvedená žena, ktorej manžel stále žije, nemôže vstúpiť do ďalšieho zväzku: „Ženatým a vydatým však prikazujem – nie ja, ale Pán –, aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu neprepúšťa!“ [19]

Pápež František v kine

Čítajte TU: Ako rozvrátiť Cirkev zvnútra: Pápež František na to ide boľševicky. Úžas a zmätenie veriacich sa už nedá zakryť. Rastie riziko tragického rozkolu. Prehovárajú zasvätení. Je všetko zlé na niečo dobré?

Uzavreté srdcia

Tu sa prejavuješ ako ukážkový príklad tých „uzavretých sŕdc, ktoré sa často skrývajú dokonca za cirkevným učením alebo dobrými úmyslami, usadzujúc sa na Mojžišov stolec, odkiaľ niekedy s povýšenosťou a povrchnosťou posudzujú ťažké prípady zranených rodín“ [20].

Zároveň ma zaskočila tvoja tvrdosť, pokiaľ ide o eucharistiu, keď vyhlasuješ, že Boh by mohol niektorých súdiť za to, že ju požívajú „nehodne“:

„Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie.“ [21]

Ako som už predtým písal, „Boh miluje svoje deti natoľko, že ich neodsudzuje“. Zároveň by nikdy nebol taký nemilosrdný, že by tvrdil, že niektorí môžu jesť a piť „si odsúdenie“. Tvoj rigidný prístup ohľadom toho, kto môže a kto nemôže prijímať eucharistiu, je farizejský, pretože sa viac sústredí na dodržiavanie pravidiel a zvyklostí než na lásku k blížnemu [22].

Mám na srdci ešte niekoľko ďalších vecí, o ktorých by som sa s tebou chcel porozprávať, ale to môže počkať. Zatiaľ by som si prial, aby si sa zamyslel nad odsudzujúcim, povýšeneckým, farizejským a nenávistným duchom, ktorý z tvojich listov pramení.

Pokoj tebe!

Biskup Milosrdný


[1] 1 Kor 3, 16 – 17

[2] Pozri kázanie pápeža Františka z Dómu sv. Marty 29. októbra 2015.

[3] 1 Kor 4, 18 – 21

[4] Joseph McAuley „The Faith Journey of Pope Francis, Two Years On“ („Pápež František – dva roky na ceste viery“), America 11. marca 2015.

[5] 1 Kor 5, 1 – 5

[6] Záverečný príhovor pápeža Františka na synode o rodine 24. októbra 2015.

[7] Ibidem.

[8] Slová chicagského arcibiskupa Blaseho Cupicha na oficiálnom brífingu počas synody 16. októbra 2015, ktoré vyslovil v súvislosti s „ľuďmi, ktorí sa cítia byť vylúčení, či už ide o starých, alebo rozvedených a znovu zosobášených, gejov a lesby, a tiež (nemanželské) páry“.

[9] 1 Kor 5, 9 – 11

[10] Kázanie pápeža Františka z Dómu sv. Marty 28. februára 2014 o rozvedených.

[11] Mons. Blase Cupich, pozri vyššie.

[12] Pozri záverečný príhovor pápeža Františka na synode o rodine 24. októbra 2015.

[13] 1 Kor 5, 12 – 13

[14] Záverečný príhovor pápeža Františka na synode o rodine 24. októbra 2015.

[15] 1 Kor 6, 9 – 10

[16] Mons. Blase Cupich, pozri vyššie.

[17] Antverpský biskup Johan Bonny v rozhovore pre denník De Morgen z 27. apríla 2014, v ktorom hájil potrebu uznania homosexuálnych zväzkov.

[18] Ibidem.

[19] 1 Kor 7, 10 – 11

[20] Záverečný príhovor pápeža Františka na synode o rodine 24. októbra 2015.

[21] 1 Kor 11, 27 – 29

[22] Pozri príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána 30. augusta 2015.

Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top