Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Archanjel Michal: Náš najmocnejší ochranca. Príbeh pýchy a vzbury. Posledná nádej na záchranu? Satan zvrhnutý z nebies. Slávne zjavenie nad troskami Rímskej ríše. Rozum, sila a pravda

Archanjel Michal: Náš najmocnejší ochranca. Príbeh pýchy a vzbury. Posledná nádej na záchranu? Satan zvrhnutý z nebies. Slávne zjavenie nad troskami Rímskej ríše. Rozum, sila a pravda

8. 5. 2016

vytlačiť článok

Ivan Poledník pri príležitosti dnes už zabudnutého sviatku predstavuje najmocnejšieho z anjelov, ktorého pomoc v súčasnosti potrebujeme stále naliehavejšie

Archanjel Michal je predstaviteľom boja proti silám zla, ktorý tu pretrvá až do konca sveta. Je úhlavným nepriateľom satana a ochrancom veriacich. V slávnom a často citovanom Zjavení svätého apoštola Jána vedie ľúty boj s červeným drakom (ktorý má farbu krvi násilne preliatej v ľudských dejinách) a v tomto boji háji ženu a jej práve narodeného syna, ktorí predstavujú Boží ľud a Cirkev, v ktorej je neustále prítomný Kristus.

Ivan Poledník

Svätý archanjel Michal je hneď po Bohu samotnom a Panne Márii treťou najčastejšie uctievanou bytosťou v modlitbách. Natoľko mu dôverujeme a sme si istí jeho obrovskou mocou. Zvlášť v dnešnej dobe, keď stojí diabol na prahu domova každého z nás, sa musíme ešte viac obracať na jeho pokoriteľa a nášho ochrancu. Satanove nástrahy číhajú v dnešnej ľudskej spoločnosti na každom kroku, samotná Cirkev navyše vplyvom herézy modernizmu prežíva možno najhoršiu vieroučnú a pastoračnú krízu v dejinách, neplní svoju úlohu, namiesto vedenia k spáse smeruje veriacich presne na opačnú stranu a diskredituje sa aj v očiach neveriacich.

Dnes si pripomíname zjavenie svätého Michala archanjela. Stalo sa tak v roku 492 na hore Gargano v Taliansku. Druhou jeho pripomienkou je potom 29. september, keď slávime sviatok troch archanjelov (Michal, Gabriel, Rafael).

Slávne zjavenie

Písal sa rok 490 po Kristovi, keď Elvio Emanuele, pán na Monte Gargano, stratil najkrajšieho býka zo svojho stáda a našiel ho v neprístupnej jaskyni. Keď videl, že ho odtiaľ nemôže vyviesť, rozhodol sa, že ho zastrelí šípom zo svojho luku. Ale šíp, namiesto toho, aby zasiahol býka, obrátil svoj let a zasiahol strelca do oka. Zranený pán sa obrátil na biskupa v Siponto (dnešná Manfredonia) a rozprával mu o tomto dive. Prelát vyhlásil tri dni modlitieb a pokánia. Po troch dňoch sa pri vchode do jaskyne zjavil archanjel Michal a vyzval ho, aby zasvätil miesto Bohu.

Biskup neposlúchol výzvu archanjela, pretože na hore pretrvával pohanský kult. Po dvoch rokoch obsadil Siponto barbar Odoacer, ktorého poznáme aj zo školského dejepisu. V tejto tiesni sa biskup a veriaci spojili v modlitbe. Biskupovi sa zjavil archanjel Michal a sľúbil mu víťazstvo. Počas boja sa skutočne zdvihla prudká búrka a piesok spolu s krúpami zasypal barbarov tak, že sa dali na útek. Celé mesto spolu s biskupom vystúpilo na horu v ďakovnej procesii. Potom sa znovu zjavil Michal. V jaskyni sa našiel červený oltár s krištáľovým krížom.

Biskup Laurentius dal pri vstupe do jaskyne vybudovať chrám zasvätený svätému Michalovi, samotná jaskyňa nesie názov „Nebeská bazilika“. V okolí vyrástlo mestečko Monte Sant Angelo sul Gargano. Svätá jaskyňa sa stala jedným z najnavštevovanejších pútnických miest kresťanského sveta.

Pohľad z okna

Čítajte TU: Neurochirurg z Harvardu: Existujú iné svety, kde je život oveľa krásnejší. Výlet do najtajomnejších zákutí ľudského vnútra. Stretnutie s anjelskými bytosťami. Zážitky z kómy menia pohľad na svet

Vzbura anjelov

Ako to teda vlastne bolo s Michalom? Na počiatku dejín stvoril Boh spolu s ostatným svetom aj anjelov. Všetci anjeli boli najprv svätí a blažení, mali sa však osvedčiť v dobrote, a tak si zaslúžiť vzácne milosti, ktorými ich Boh obdaril. Museli sa rozhodnúť – buď pre Boha, alebo proti nemu. Nevieme, akú presnú podobu mala skúška anjelov. Existujú logické domnienky, že Boh zjavil anjelom tajomstvo vtelenia svojho Syna. Keď im však toto tajomstvo zjavil, jedna časť povstala proti Božiemu Synovi a nechcela sa mu klaňať. Títo spurní anjeli pokladali jeho ľudskú prirodzenosť za príliš úbohú na to, aby sa s ňou Boh spojil, a tak ju povýšil nad nich.

Preto sa vzbúrili proti Bohu. Plán vtelenia im v ich pýche pripadal nedôstojný a opovážili sa opovrhnúť vôľou Všemohúceho. Sám Lucifer vyriekol tie známe slová „Nebudem slúžiť!“, čím dobrovoľne a navždy zišiel z cesty pravdy, spravodlivosti a lásky.

Naproti tomu múdry Michal odpoveďou „Kto je ako Boh?“ pravdu, spravodlivosť a lásku priam nasledoval a navyše tým poukázal na absolútnu pochabosť Lucifera, ktorý sa vydal cestou lži, skazy a zúfalstva. Jasne tým vyjadril, že služba Bohu, ktorému sa nič nevyrovná, nie je len povinnosťou všetkého stvorenia, ale aj nekonečnou radosťou.

V nebi vypukol boj

Svätý Ján v knihe Zjavenie opisuje nasledujúce udalosti takto: „Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Nato som počul mohutný hlas z neba: ,Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv...‘“ (Zj 12, 7 – 11)

Svätý Peter o tom píše: „Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.“ (2. Pt 2, 4)

A svätý Júda: „Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa.“ (Júd 1, 6)

Dante v Božskej komédii umiestnil Lucifera až na dno pekla ako zvrhnutého na zem, kde sa vytvoril obrovský kráter.

V zboroch svätých anjelov vyniká archanjel Michal ako víťazný bojovník za Boha a jeho kráľovstvo. Jeho meno, ktoré značí „Kto je ako Boh“, je aj jeho posvätné heslo. Boh mu prepožičiava moc na zdolávanie svojich nepriateľov. Preto je tiež svätý Michal osobitným ochrancom Cirkvi a vynikajúcim pomocníkom pre kresťanov, ktorí bojujú zdanlivo nerovný boj v prostredí Bohu nepriateľského sveta, čeliac tisícom rôznych vnútorných i vonkajších útokov na vlastnú vieru a vernosť Božiemu zákonu.

Anjeli

Čítajte TU: Anjeli v realite a umeleckom stvárnení: Svet, o ktorom dnes málo vieme. Aká je anjelská hierarchia? Mnohí svätí s nimi mali celoživotné kontakty. Kam odchádzajú strážni anjeli zatratených duší?

Inšpirácia svätým Michalom archanjelom

Činy a slová svätého Michala archanjela nám ukazujú, že ctiteľ a pokorný služobník Boha nie je žiadny slaboch alebo chudák, aj keď celú svoju vôľu a život zveruje do cudzích rúk a vôle. Človek odovzdaný Bohu je silný a mocný práve preto, že sa nespolieha na svoje schopnosti a sily, ale vlastnú existenciu a budúcnosť zveruje do rúk, vôle a moci bytosti, ktorá stojí vysoko nad ním a prevyšuje ho neopísateľným a nemerateľným spôsobom.

Naopak, rozhodnutie slúžiť svojmu Stvoriteľovi je známkou rozumnosti, sily a úcty k pravde – k skutočnosti, že tvor by bez svojho Stvoriteľa nielenže vôbec nebol na tomto svete, ale bez jeho pomoci by nebol schopný ani toho najmenšieho ušľachtilého činu. Pýcha a vychvaľovanie sa vlastnými výkonmi je známkou nerozumnosti, ale výslovná vzbura voči Bohu, bez ktorého by vzbúrenec nikdy neuzrel svetlo sveta, je taká veľká opovážlivosť, že si oprávnene zaslúži trest, ktorý postihol padlých anjelov, ktorí konali práve opačne, než konal svätý a dobrý milovník Boha – archanjel Michal.

Svätý Michal je patrónom šermiarov, zlatníkov, lekárnikov, sanitárov, tokárov a v novej dobe rádiológov a policajtov. Je tiež ochrancom pred chorobami a banditmi. Ako ochranca Cirkvi dominuje z vrcholu Anjelského hradu v Ríme, ktorý z histórie poznáme ako pevnosť pápežov. Je zobrazovaný v zbroji, ako poráža satana. V minulosti sa potom ešte mnohokrát zjavil ľuďom tu na zemi.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top