Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Anjeli v realite a umeleckom stvárnení: Svet, o ktorom dnes málo vieme. Aká je anjelská hierarchia? Mnohí svätí s nimi mali celoživotné kontakty. Kam odchádzajú strážni anjeli zatratených duší?
legenda: Anjeli | autor: Paul Gustave Doré

Anjeli v realite a umeleckom stvárnení: Svet, o ktorom dnes málo vieme. Aká je anjelská hierarchia? Mnohí svätí s nimi mali celoživotné kontakty. Kam odchádzajú strážni anjeli zatratených duší?

24. 1. 2016

vytlačiť článok

Howard Kainz , emeritný profesor filozofie na Marquette University v USA, sa zaoberá Božími poslami, ktorých nezabudnuteľne zobrazoval slávny rytec a ilustrátor Paul Gustave Doré, ktorého úmrtie sme si práve včera mnohí pripomenuli

Väčšina našich súčasníkov má o anjeloch predstavy, ktoré sú úplne mimo reality. Vnímajú anjelov ako akýchsi rozprávkových bacuľatých okrídlených chlapčekov poletujúcich na obrázkoch v priestore okolo biblických výjavov, ktoré väčšine už tiež nič nehovoria.

V skutočnosti to sú mocné duchovné bytosti obdarené rozumom a slobodnou vôľou. Nemajú však hmotné telo, iba výnimočne na seba môžu vziať telo éterické, aby sa mohli zjaviť našim zmyslom. Sú to bytosti vznešené, majú väčšie vedomosti a väčšiu moc ako ľudia. Svojou dokonalosťou predčia všetky tvory, ktoré Boh stvoril. Dokážu byť aj veľmi bojovní.

Moc anjelov

Anjel smrti zabil v Egypte všetko prvorodené. Iný anjel spôsobil, že za jednu noc zomrelo približne 200 000 asýrskych vojakov v tábore Sinacheriba, ktorý sa rúhal pravému Bohu.

Anjeli majú zvláštnu moc nad živlami – napríklad nad ohňom: bol to anjel, kto chránil troch mládencov v Babylone v ohnivej peci. Majú tiež zvláštnu moc nad vodou alebo vzduchom: preto prenáša anjel bleskurýchlo proroka Habakuka k Danielovi do jamy levovej, aby mu doniesol pokrm. A majú tiež zvláštnu moc nad zemou: preto sa zatriasla zem, keď anjel zostúpil k hrobu, z ktorého vstal Kristus z mŕtvych.

Francúzsky rytec a ilustrátor Paul Gustave Doré zomrel 23. januára 1883 v Paríži. Asi žiadny umelec nebol spájaný so zobrazovaním Božích poslov tak ako práve Doré. Jeho rytiny anjelov sa vpísali hlboko do sŕdc veriacich. Medzi jeho najznámejšie ilustrácie patrí Biblia z roku 1866.

Archanjel Michael zaháňa padlých anjelov do priepastí pekelných

Doré: Archanjel Michal zaháňa padlých anjelov do priepastí pekelných

Howard Kainz: Anjelská hierarchia

Biblia často hovorí o anjeloch, archanjeloch, cherubínoch či serafínoch, a ako si pripomíname na Vianoce, dokonca uvádza aj mená niektorých najdôležitejších anjelov, napríklad Gabriela, ktorý priniesol Božie posolstvo panne menom Mária v galilejskom mestečku Nazaret. Anjel vo sne poradil svätému Jozefovi ujsť so svätou rodinou do Egypta a v inom sne mu zase povedal, kedy sa majú vrátiť.

Pavol vo svojom liste Efezanom a Kolosanom spomína päť ďalších chórov – tróny, panstvá, mocnosti, sily a kniežatstvá. V snahe porozumieť týmto bytostiam konzultoval Tomáš Akvinský Dionýza Areopagitu, ktorého celý stredovek považoval za duchovného syna sv. Pavla spomínaného v Skutkoch apoštolských 17,34, no počas renesancie sa dokázalo, že to bol novoplatónsky filozof a teológ z 5. storočia.

Dionýz anjelské chóry veľmi podrobne systematizuje v diele O nebeskej hierarchii. Najvyššie sú postavení serafíni, cherubíni a tróny, ktorí majú špecifickú funkciu lásky, poznania a moci. Uprostred sú panstvá, sily a mocnosti, ktoré sú zodpovedné za všeobecné riadenie stvorenia. Spodná hierarchia sa skladá z kniežatstiev, archanjelov a anjelov, ktorí sa zaoberajú priamou správou stvorení vo svete.

Anjel zničil Sinacheribovo vojsko

Doré: Anjel zničil Sinacheribovo vojsko

Stigmatička Mechtilde

Pred mnohými rokmi som napísal diplomovú prácu o Akvinského rozbore schopností anjelov, z ktorej nakoniec vznikla aj kniha. Odvtedy som uverejňoval články a dával prednášky o anjeloch v akademickom prostredí. Mimo svojich akademických záujmov som za tie roky zistil, že mnohí svätí či kandidáti na svätých uvádzali mimoriadne kontakty s anjelmi.

Niektorí z nich dokonca udržiavali s anjelmi časté či celoživotné vzťahy – sv. Františka Rímska, sv. Faustína, sv. Mária Magdaléna de Pazzi, sv. Gemma Galganiová, blahoslavená Dina Bélangerová a brazílska rehoľníčka Ceci Conyová a iní. Všetci dostávali od svojich anjelov duchovné pokyny. Pri významných rozhodnutiach ich anjeli vždy posielali za kňazmi, ktorí slúžili ako ich duchovní vodcovia.

Najhojnejšie zjavenia (významne poukazujúce na tradičné anjelské hierarchie) sa nachádzajú v zápiskoch nemeckej stigmatičky Mechtilde Thaller-Schönwerthovej (1868 – 1919).

Mechtilde si veľa vytrpela od svojej matky, ktorá pri jej pôrode takmer zomrela. V detstve jej začal robievať spoločnosť jej strážny anjel. V piatich rokoch sa jej navyše občas zjavoval archanjel. Počas dospievania chcela podobne ako jej sestra vstúpiť do rehoľného života, no duchovný vodca jej povedal, že je povolaná do manželstva.

V šestnástich sa vydala za krutého, cudzoložného a často tyranského muža. Objavili sa jej stigmy, ktoré však videl len jej duchovný vodca. Stala sa duchovnou matkou mnohých ľudí vo svojom okolí prostredníctvom osobných kontaktov či listov a mala aj dar takzvanej bilokácie, takže navštívila dokonca aj bojiská 1. svetovej vojny a starala sa o ranených. Po jej smrti sa jej manžel a jeho milenka obrátili.

Nielenže od svojich anjelov dostávala praktické pokyny, ale ako pravá teoreticky založená Nemka sa s nimi začala aj pravidelne rozprávať o ich typoch a povinnostiach. Jej poznámky a duchovný denník preložené neboli, no Frederick von Lama v roku 1935 preložil úryvky z nich do angličtiny ako The Angels, Our God Given Companions and Servants (Anjeli, naši spoločníci a služobníci daní Bohom).

Deväť chórov anjelov

Prinášame tu niektoré jej poznámky, ktoré sa v hlavných bodoch zhodujú s Tomášom Akvinským, no v konkrétnych podrobnostiach tradíciu prekračujú:

Serafíni sú najvyšší chór a „boli stvorení len pre jedno jediné – milovať milujúceho Boha“.

Cherubíni sú: „Božie meče... štyria cherubíni stoja pred trónom Svätého Otca... Jeden z nich často stojí na stráži pred veľmi svätými svätyňami.“

„Siedmy chór, tróny, je chór autority. Svojho anjela z tohto chóru má každá diecéza, každé kráľovstvo a každé rehoľné spoločenstvo. Spomínajú sa v prefácii mnohých omší spolu s panstvami, mocnosťami a inými chórmi.“ V prostrednej hierarchii sa šiesty chór nazýva panstvá. „Boh prideľuje anjelov z tohto chóru osobám, ktoré majú poskytovať duchovné vedenie: učiteľom na vyšších školách, kazateľom či spovedníkom.“

Anjel vedie križiacke vojská nočným pochodom na Jeruzalem

Doré: Anjel vedie križiacke vojská nočným pochodom na Jeruzalem

„Niektorí veľkí hriešnici dostávajú po svojom obrátení sily... Tento chór by mali vzývať aj všetky osoby, ktoré majú sklon ku kontemplatívnemu životu.“

Mocnosti: „Sú pridelené kňazom, ktorí sú spovedníkmi veľmi zbožných duší. Takéhoto pomocníka majú spovedníci v kláštoroch. Ostatní spovedníci ich majú len vtedy, keď musia viesť privilegované duše, zvlášť milované Bohom... Ak má kňaz anjela z tohto chóru, takmer s istotou neskôr dostane miesto anjela z mocností anjela z panstiev. Stalo sa už, že niektorí kňazi dostali pri vysviacke okrem bežného strážneho anjela aj anjela z chóru mocností, lebo boli určení na to, aby vykonali mimoriadnu prácu v spovednici.“

„Každá farnosť má svojho anjela, ktorý sa berie z chóru kniežatstiev.“

„Každý člen Bratstva... Mária, kráľovná všetkých sŕdc, má dvoch anjelov: obyčajného anjela a archanjela z družiny sv. Gabriela.“

Strážni anjeli budú vždy „v nebi na našej strane“. Charakteristika: „Niektorí sa prejavujú aktívnejšie a energickejšie než iní. Niektorí sú rezervovanejší, takmer by som povedala bojazlivejší, a tí sú pridelení osobám, ktoré sú povolané veľa trpieť.“ Ak sú duše zatratené, ich strážni anjeli sú prevelení k zvláštnej stráži Kráľovnej anjelov.

Zdroj.


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top